Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Bikestein s. r. o., Kyjevská 1631/7 Bratislava 831 02, IČO: 47 709 332 (ďalej len “predávajúci“). Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri (Živnostenský list sp. č ŽO-96/08515/002 je zaevidovaný v živnostenskom registri pod reg. číslom 2500/96). Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodu – www.bikestein.com (ďalej len “obchod”).

Práva a povinnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami podliehajú ustanoveniam zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka a  zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v prípade že je zmluvnou stranou právnická osoba,  ďalej zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.bikestein.com

Tovarom sú ponúkane produkty na internetovom obchode www.bikestein.com

Kúpna cena je cena uvedená na objednávkovom formulári, vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie produktu uhradiť.

Elektronická objednávka je odoslaný a spracovaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu objednávaného tovaru. Elektronická objednávka je návrh kúpnej zmluvu na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia zo strany predávajúceho pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.bikestein.com a zároveň dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú schránku, v prípade právnických osôb IČO, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Poskytnuté údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. vrámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim  a kupujúcim.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzavretá zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z.. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu kupujúceho oboznámiť v prípade, ak nie je schopný dodať objednaný tovar. V takomto prípade nevzniká záväzkovoprávny vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy.

 

III. Storno objednávky

1. Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V takomto prípade, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom vzájomnej dohody o ďalšom postupe. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do sedem dní prevedená späť na jeho bankový účet alebo na jeho adresu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvoch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyexpedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adrese peter@bikestein.com). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z. z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Pre právoplatné odstúpenie od zmluvy kupujúci čo najskôr oznámi predávajúcemu zámer odstúpiť od zmluvy, a to písomne emailom na peter@bikestein.com. Kupujúci je povinný doručiť spolu s tovarom kópiu faktúry a číslo bankového účtu pre navrátenie peňazí. V prípade, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu doručený, náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto žiadame v záujme kupujúceho zaslať späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (podľa možnosti v originálnom obale, s príbalovým letákom  a pod.) spolu s dokladom o kúpe.

2. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

3. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

4. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

 

V. Dodacie podmienky

1. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu dodania kuriérom alebo osobným odberom. Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko) kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári  internetového obchodu www.bikestein.com. Miesto osobného odberu a vrátenia tovaru sa nachádza na adrese: Bikestein s. r. o., Kyjevská 1631/7 Bratislava 831 02. V prípade dodania tovaru treťou stranou (kuriérom) je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu v súlade s aktuálnymi cenníkmi prepravy.

2. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho, prevzatím tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšom termíne po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je dodávaný do 1 týždňa na Slovensko a Česko, do zahraničia do 2 týždňov. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

4. Miesto a spôsob odberu stanoví kupujúci pri vytváraní online objednávky. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.

5. Kupujúci je povinný tovar prevziať riadne a včas v mieste, ktoré uviedol na objednávke. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho emailom. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí kupujúci.                    

6. Pri preberaní tovaru má kupujúci povinnosť zásielku skontrolovať, v prípadne poškodenia obalu alebo tovaru ihneď oznámiť (najneskôr do 3 dní) odo dňa doručenia predávajúcemu a spísať o tom zápis. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. V prípade nezhody dodaného tovaru s objednávkou je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.                                                                                                                                                                        

7. Objednávky sa vybavujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je v čase objednávky na sklade, bude sa distribuovať okamžite po jeho dodaní na sklad.                                

 

VI. Kúpna cena, platby

1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka uverejneného na internetovom obchode www.bikestein.com. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien, dodávateľov, dovozcov, alebo výrobcov. Platná cena bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2. Ceny jednotlivých produktov sú uvedené na portáli predávajúceho vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní platných v Slovenskej republike. Celková cena v objednávkovom formulári je uvádzaná aj s DPH. V objednávkovom formulári sú zároveň uvedené aj všetky ostatné poplatky (balné a poštovné), ktoré musí kupujúci uhradiť na to aby získal objednané produkty. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Kupujúci vykonáva platbu v € , pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

4. Pri platbe prevodom na účet, Kupujúci je povinný vykonať platbu do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

5. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve, v zmysle  § 445 Obchodného zákonníka.

6. Dlhodobé akciové ceny v internetovom obchode www.bikestein.com sú platné do odvolania, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

VII. Záruka a reklamácie

1. Pokiaľ nie je v záručných listoch uvedené inak, predávajúci na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  Pri reklamácii tovaru záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené s užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania, vady spôsobené nedodržiavaním pokynov od výrobcu.

3. Pri  tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena. Tieto závady musia byť vymedzené v kúpnej zmluve.

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru prevodom na účet,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5. Pri vzniku závad tovaru počas 24 mesačnej záručnej doby je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu za nasledovných podmienok:, doručenie tovaru (mechanicky nepoškodeného, čistého, podľa možnosti v originálnom balení) kupujúcemu, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.

6. V prípade uplatnenia reklamácie sa odporúča predávajúceho vopred telefonicky alebo emailom (na emailovej adrese: peter@bikestein.com) kontaktovať a oboznámiť ho s chybou ktorú produkt vykazuje. Na základe toho odporučí predávajúci ďalší postup pri reklamácii.

7. Predávajúci odstráni vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. V prípade, že sa vady nedajú odstrániť predávajúci vymení vadný tovar za nový. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.

8. Ak oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za nový tovar nie je možná, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške pôvodnej kúpnej ceny tovaru.

9. V prípade, že dôjde k výmene tovaru za nový kus, začína plynúť nová záručná doba od dátumu doručenia nového tovaru

10. Pokiaľ bude reklamácia odôvodnene zamietnutá, reklamovaný výrobok bude navrátený kupujúcemu.

11. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12.Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.

 

VIII. Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky

Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok záväzná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z.. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a teda aj sankciami za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas  v mieste, ktoré uviedol na objednávke.

V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo  iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.